Obchodní podmínky

Maso Here s.r.o.
IČO:07755180,
DIČ: CZ07755180
Jsme plátci DPH.
Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové,
(dále jen „Provozovatel“), pro prodej (dále jen „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje a spravuje webové stránky www.masohere.cz, prostřednictvím kterých je Zákazník (jak je definován níže) schopen si objednat od Provozovatele zboží za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která užívá webové stránky www.masohere.cz a případně vyplní registrační dotazník (dále jen „Zákazník“). Používáním tohoto webu souhlasí Zákazník se zněním těchto Obchodních podmínek a svou registrací souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.
 3. Provozovatel vyvíjí činnost k tomu, aby prostřednictvím tohoto webu došlo k uzavření smlouvy o koupi zboží mezi Zákazníkem a Provozovatelem, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 4. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě se Provozovatel zavazuje informovat o takové změně Zákazníka vhodnou formou, například informováním na webových stránkách www.masohere.cz. Obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.masohere.cz/obchodni-podminky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.masohere.cz v sekci „Kontakty“.
 6. Na našem e-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

II. Smluvní vztah Provozovatele a Zákazníka

 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 2. Provozovatel nabízí prostřednictvím webu Maso Here prodej zboží.
 3. K využívání webu Maso Here si Zákazník může vytvořit svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje případné opakované objednávky a zboží je mu doručováno na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.
 4. Po provedení objednávky Zákazníkem výběrem zboží a potvrzením pomocí tlačítka „Objednat s povinností platby“, zašle Provozovatel Zákazníkovi e-mail potvrzující, že Provozovatel objednávku obdržel a zařadil ji do systému. Účelem tohoto e-mailu je potvrzení přijetí objednávky Zákazníka.
 5. K uzavření kupní smlouvy, dochází v okamžiku, kdy je objednávka Zákazníka potvrzena ze strany Provozovatele prostřednictvím SMS, případně jiným způsobem.
 6. V potvrzení objednávky dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek budou uvedeny informace o doručení, zejména přibližné datum, kdy kurýrní služba doručí zboží přímo na zadanou adresu před budovu Zákazníka.
 7. Do obdržení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek, má Zákazník právo svou objednávku zrušit, a to přes odkaz, který je součástí potvrzujícího emailu dle čl. II odst. 3 Obchodních podmínek. Po doručení potvrzení objednávky dle čl. II odst. 4 Obchodních podmínek již Zákazník není oprávněn svou objednávku jakkoliv zrušit a již uhrazena cena za zboží mu nebude vrácena.
 8. Pokud dojde ke zrušení objednávky Zákazníka v souladu s čl. II odst. 6 Obchodních podmínek, a cena za objednané zboží byla již odečtena z platební karty Zákazníka, vrátí Provozovatel cenu za objednané zboží v plné výši na příslušný účet Zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů.
 9. Objednávka Zákazníka není právně závazná a Zákazník nemá žádný nárok na potvrzení své objednávky a doručení či koupi zboží uvedeného na webu Maso Here. Toto platí především pro situace, kdy je již vyčerpána kapacita nabídky zboží.
 10. Zákazník se zavazuje cenu za objednané zboží uhradit převodem na účet Provozvatele, prostřednictvím platební karty nebo na dobírku.
 11. Cena za zboží uvedená na webových stránkách www.masohere.cz nemusí být konečná. Nezahrnuje náklady na dopravu a balné.
 12. Potvrzení o nákupu – daňový doklad za uskutečněnou objednávku je Provozovatelem zaslán Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při registraci nebo vytvoření objednávky. Zákazník má také možnost získat potvrzení o nákupu – daňový doklad za každou svou objednávku ve svém zákaznickém účtu na webových stránkách www.masohere.cz.

III. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Veškeré používání webu Maso Here, včetně registrace je bezplatné. Zákazník hradí pouze cenu za zboží jím objednané.
 2. Zákazník je povinen při používání webu Maso Here dodržovat platné právní předpisy.
 3. Zákazník tímto prohlašuje, že je plně svéprávný k používání webu Maso Here.
 4. Zákazník je povinen při využívání webu Maso Here poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V opačném případě nemůže Provozovatel zaručit bezproblémové doručení zboží objednané na webu Maso Here.
 5. Programové vybavení a další součásti tvořící  webu Maso Here, včetně fotografií zboží, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící webu Maso Here.
 6. Zákazník není oprávněn při používání webu Maso Here používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování webu Maso Here. Web Maso Here je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Provozovatele ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších zákazníků, a který je v souladu s jeho účelem.
 7. Zákazník se zavazuje využívat webu Maso Here pouze pro svou osobní potřebu a nevyužívat web Maso Here ani žádnou její část pro komerční účely.
 8. Zákazník není oprávněn používat uživatelské účty jiných zákazníků.
 9. Zákazník prohlašuje, že je zákonným držitelem platební karty, kterou využívá k hrazení objednávek prostřednictvím webu Maso Here.
 10. Zákazník si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci webu Maso Here může dojít k opuštění webových stránek www.masohere.cz a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele.
 11. Zákazník je odpovědný za veškerou škodu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití webu Maso Here.
 12. Zákazník je oprávněn u Provozovatele uplatnit právo z vadného plnění, které mu bylo Provozovatelem poskytnuto.
 13. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
 14.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl.  III, odst. 13 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník nejprvre kontaktovat Provozovatele prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu www.masohere.cz/kontakt. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné i na adresu provozovny Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele.
 15. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží Provozovatelu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 16. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 17. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 18. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV. Platba Twisto

 1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby TWISTO“.
 2. Zákazník volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
 3. V případě, že Zákazník využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Zákazník povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.
 4. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Zákazníka, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Zákazníka nebo využitím služby „Twisto“. Zákazník bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.
 5. Zákazník souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje "Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby TWISTO“.

V. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané zboží bylo Zákazníkovi doručeno v co nejkratší době od okamžiku objednání a v co nejvyšší kvalitě.
 2. Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na webové stránky www.masohere.cz ani neomezené fungování webu Maso Here.
 3. Provozovatel nezaručuje nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.masohere.cz. Provozovatel tak neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou při používání webu Maso Here, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.masohere.cz, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.masohere.cz, škody způsobené viry nebo ve spojení se ztrátou dat Zákazníka.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.masohere.cz  nebo v důsledku užití webu Maso Here v rozporu s jejím určením.
 5. Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.masohere.cz, k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv Služby třetích stran.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka do webu Maso Here.
 7. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.
 8. Provozovatel se snaží veškerá přání, stížnosti a připomínky vyřizovat v co nejkratším čase. Zákazník může Provozovatele kontaktovat prostřednictvím emailového kontaktního formuláře na webu www.masohere.cz/kontakt.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním webu Maso Here se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním webu Maso Here obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka, jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním webu Maso Here musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2023

V Hradcí Králové dne 01. 01. 2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz